Find Friends (ปรับปรุง)

คุมาโมโต้ “เมืองพ่อค้าวาณิชที่สวยงาม” พรั่งพร้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผู้ทำหน้าที่คนนำทางคือ คุมาม่ง จะส่งสัญญาณบอกคนไทยให้รู้ถึงสิ่งดึงดูดใจของคุมาโมโต้ที่คนไทยไม่ค่อยรู้กัน คุมาม่งจะแนะนำแหล่งชวนชิม ของขึ้นชื่อ ที่คุมาโมโต้ภาคภูมใจ

#2

#1